Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Werkbezoek aan Kita - 25 februari t/m 9 maart 2002

Rob van den Boom, Patrick van Geel, Elly Meijer

Bij het plannen van dit bezoek, blijkt de wenselijke reisperiode (januari) niet goed uit te komen voor de inwoners van Kita. Het bezoek moet verplaatst worden van januari naar eind februari vanwege de Afrika Cup. Van medio januari tot en met 15 februari wordt in Mali het Afrikaans Kampioenschap Voetbal gehouden en, geloof het of niet, de scholen gaan dicht! Aangezien ook de aandacht van de gewone burger voor wereldse zaken afneemt, is besloten het werkbezoek van de voetbalhectiek te scheiden en het bezoek enkele weken uit te stellen.

Werkbezoeken staan in het teken van vriendschap, kennismaking en het evalueren en inventariseren van projecten. Het grootste en belangrijkste project vormt het smeden- en timmerliedenatelier. Het Jumelagebestuur heeft hoge verwachtingen van deze werkplaats: het verschaft werkgelegenheid, er kunnen reparaties voor de plaatselijke katoenfabriek uitgevoerd worden en het kan dienst doen als opleidingsplaats voor leerlingen. De delegatie zal uit gesprekken en bevindingen aanbevelingen moeten doen. Het Jumelagebestuur in Kita bepaalt vervolgens zelf welke keuzes gemaakt worden.

Voor andere projecten geldt hetzelfde. Hierbij moeten de initiatieven vooral van de bevolking komen. Kleinschalige ideeën voor de bouw van
waterputten, de aanleg van tuinen, de financiering van werktuigen, de inrichting van klaslokalen, de ondersteuning van verenigingen en belangengroepen zijn hier goede voorbeelden van. Met onze voornamelijk financiële steun kunnen deze voorstellen gerealiseerd worden.

Behalve de stad Kita wordt ook gekeken naar projectmogelijkheden in de regio. De vraag is bijvoorbeeld of we aansluiting kunnen krijgen bij actuele ontwikkelingen die ten bate komen van kleine dorpsgemeenschappen. De delegatie zal zeker suggesties doen, maar uiteindelijk ligt de keuze bij het

Verslag van het werkbezoek door Elly en Patrick

Het werkbezoek van 2002 heeft relatief kort geduurd. Aanvankelijk stond het werkbezoek in januari op het programma, maar als gevolg van
de Afrikaanse voetbalkampioenschappen die in Mali zijn gehouden, is dit uitgesteld. Volgens de vrienden in Kita zou de concentratie van mensen tijdens het kampioenschap laag zijn en gefocused zijn op de prestaties van het Malinees voetbalelftal. Bovendien kregen de scholen dagen vrij als voorcompensatie van vakantiedagen later in het jaar. Voor de delegatie een kleine teleurstelling omdat ze graag de sfeer van dit grootse sportevenement had willen meemaken.

In krap acht dagen zijn vele bezoeken afgelegd, projecten bezocht en discussies gevoerd. Er zijn moeilijke knopen doorgehakt, problemen besproken, ruzies bezworen. De onderlinge vriendschapsbanden zijn verder aangehaald en het draagvlak voor de Jumelage is vergroot:
de delegatie is regelmatig uitgenodigd voor een maaltijd bij de mensen thuis, wij op onze beurt hebben een afscheidsreceptie en diner gegeven en er zijn contacten gelegd met nieuwe organisaties en groepen.

Mali maakt een behoorlijke economische ontwikkeling door en ook Kita plukt hier de vruchten van. De stroomvoorziening die 24 uur per dag beschikbaar is, een groter aantal tv's, de aanleg van waterleiding in huizen, de bouw van een nieuwe telefooncentrale, de aanleg van de weg Bamako-Kita en de verbeterde verbinding met de hoofdstad. Het zijn slechts enkele belangrijke en zichtbare punten die de levensstandaard
verhogen. Ook is de eerste gevelreclame al gesignaleerd die gewag maakt van de verhuur van auto's. Navraag bij de Coordination leert dat de opdrachtgever de reclame voornamelijk als voorschot bedoeld heeft voor het moment dat de koopkracht van de bevolking voldoende ontwikkeld is.

Stond het werkbezoek aan Kita in 1998 in het teken van de consolidatie van de vriendschap, het werkbezoek in 2002 is vooral bepaald door gesprekken omtrent organisatiestructuur, beslissingsbevoegdheid, financierings-stromen en beheersbaarheid. Onderwerpen die op zakelijk niveau dieper gaan en onvermijdelijk tot andere vervolgstappen leiden. Zo is nagedacht over het bieden van begeleiding door Malinese en eventueel Nederlandse instanties bij het opzetten van stappenplannen en trainingen aan leden van de Coordination en haar lidorganisaties. Deze moeten leiden tot een gezonde interne structuur, een betere projectcoördinatie en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel.

Tevens zal bekeken moeten worden of financiering van kleinschaliger projecten niet een gepastere vorm van internationale samenwerking is. Deze biedt immers de mogelijkheid om met eenzelfde hoeveelheid geld meer mensen te ondersteunen.
De situatie in Kita en de manier van werken van de afgelopen jaren roepen de vraag op of we misschien vaker werkbezoeken moeten afleggen. Bij de bouw en inrichting van het smeden- en timmerliedenatelier is gebleken dat de tweejaarlijkse bezoeken ontoereikend
zijn voor een behoorlijk toezicht op het verloop van de werkzaamheden. Met de huidige beperkte middelen is het niet mogelijk om de contacten te intensiveren. Zowel intern als extern zal het Jumelage-bestuur in Voorschoten over deze kwestie moeten discussiëren en
een voorstel moeten uitwerken.

Een laatste observatie betreft het jaar 2004. Dan namelijk bestaat de vriendschapsband twintig jaar. We mogen hier zeker van een mijlpaal spreken, aangezien het tamelijk uniek is dat dergelijke internationale contacten zo lang stand houden en nog altijd zo levend zijn! Ook wij kennen de pieken en dalen van het jumeleren. Maar juist doordat er aan weerskanten een innig contact bestaat en de moed om door te gaan en te vernieuwen voortdurend aanwezig is, heeft de band nog altijd bestaansrecht. Het uitwisselen van kennis en ideeën van direct en indirect betrokkenen is een teken dat jumeleren zin heeft. Cultuurverschillen hoeven niet overwonnen te worden. De erkenning dat ze bestaan en hiervan de waarde inzien bieden een voedingsbodem voor vaak open discussies die de verschillen in rijkdom, ontwikkeling en opvattingen zichtbaar maken. Door naar elkaar te luisteren en te kijken, proberen we van elkaar te leren en hopen we fouten te voorkomen die nadelige gevolgen voor mens en samenleving kunnen hebben. Op naar het jubileum !

Elly Meijer & Patrick van Geel